Een samenwerking tussen HORNBACH en PreZero Nederland
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden hornbach-container.nl

Versie d.d. 19 november 2018

ARTIKEL 1 - Identiteit van de rechtspersoon

DNACC B.V., een deelneming van PreZero Nederland Holding B.V.

Adres:  Aziëhavenweg 18, 1046 BK Amsterdam

Telefoonnummer: 072-7514030 (bereikbaar: 09.00h-17.00h)

KvK-nummer: 37155744

BTW-identificatienummer: NL 8212.02.789.B01

ARTIKEL 2 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. PreZero:  de vennootschap als genoemd in artikel 1, onderdeel van PreZero-groep in Nederland, , die op afstand producten en/of diensten aan consumenten aanbiedt via hornbach-container.nl;
 2. Hornbach-container.nl: het online platform waarop producten en/of diensten op afstand aan consumenten door PreZero worden aangeboden;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met PreZero;
 4. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door PreZero georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 5. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de Consument en PreZero gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 6. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 8. Dag: kalenderdag;
 9. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 10. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Consument of PreZero in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

ARTIKEL 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die online tot stand komen tussen PreZero en Consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden op hornbach-container.nl zijn in te zien en zij op verzoek van de Consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

ARTIKEL 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Als PreZero gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden PreZero niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

ARTIKEL 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt PreZero onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de Consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft PreZero passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen, zal PreZero daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. PreZero kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien PreZero op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. PreZero zal bij het product of dienst aan de Consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. het bezoekadres van de vestiging of dochteronderneming van PreZero waar de Consument met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
  4. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij PreZero deze gegevens al aan de Consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
  5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 6. Indien PreZero zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

ARTIKEL 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. PreZero mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. PreZero mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. PreZero mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien PreZero de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien PreZero de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

ARTIKEL 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als PreZero hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

ARTIKEL 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan PreZero.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) PreZero. Dit hoeft niet als PreZero heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door PreZero verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als PreZero niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als PreZero aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument PreZero een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door PreZero is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
  1. PreZero de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
  2. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 1. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
  1. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
  2. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of c. PreZero heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 2. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

ARTIKEL 9 – Verplichtingen van PreZero bij herroeping

 1. Als PreZero de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. PreZero vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door PreZero in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij PreZero aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. PreZero gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft PreZero de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

ARTIKEL 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

PreZero kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als PreZero dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop PreZero geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door PreZero worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  2. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra PreZero de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 4. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 5. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 6. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 7. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 8. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 9. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 10. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop PreZero geen invloed heeft;
 11. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 12. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 13. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument;
  2. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

ARTIKEL 11 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan PreZero producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar PreZero geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien PreZero dit bedongen heeft en:
  1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  2. de Consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
 6. De prijzen voor de container dienstverlening zijn inclusief plaatsen, ophalen, verwerken van het afval en 8 weken huur. Na de huurperiode van 8 weken zijn de extra huurkosten €7,50 inclusief BTW per week.

ARTIKEL 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. PreZero staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat PreZero er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door PreZero, diens, toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover PreZero kan doen gelden indien PreZero is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van PreZero, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

ARTIKEL 13 - Levering en uitvoering

 1. PreZero zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan PreZero kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal PreZero geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal PreZero het bedrag dat de Consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de Consument bij PreZero, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlening

Opzegging:

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
 • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als PreZero voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

ARTIKEL 15 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan PreZero te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door PreZero is gewezen op de te late betaling en PreZero de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is PreZero gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. PreZero kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

ARTIKEL 16 – Klachtenregeling

 1. PreZero beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij PreZero.
 3. Bij PreZero ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door PreZero binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Een klacht over een product, dienst of de service van PreZero kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Stichting Webshop Keurmerk (http://keurmerk.info/Home/MisbruikOfKlacht) De klacht wordt dan zowel naar de betreffende PreZero als naar Stichting Webshop Keurmerk gestuurd.
 5. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

ARTIKEL 17 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen PreZero en de Consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen de Consument en PreZero over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door PreZero te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als PreZero worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).
 3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan PreZero heeft voorgelegd.
 4. Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
 5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is PreZero aan deze keuze gebonden. Wanneer PreZero dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door PreZero schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt PreZero de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is PreZero gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
 6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie (http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2701/webshop). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
 7. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan PreZero surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.
 8. Indien naast de Geschillencommissie Webshop een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

ARTIKEL 18 – Branchegarantie

 1. Stichting Webshop Keurmerk staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door Stichting Webshop Keurmerk aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft Stichting Webshop Keurmerk een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.
 2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij Stichting Webshop Keurmerk en dat hij zijn vordering op PreZero overdraagt aan Stichting Webshop Keurmerk. Indien de vordering op PreZero meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan Stichting Webshop Keurmerk, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.

ARTIKEL 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

ARTIKEL 20 – Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

 1. Stichting Webshop Keurmerk zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de Consumentenbond.
 2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Aanvullende Algemene voorwaarden van PreZero

ARTIKEL 21 – Aansprakelijkheid PreZero

 1. PreZero is niet aansprakelijk voor enige schade die de Consument in verband met de overeenkomst lijdt, tenzij deze schade het directe gevolg is van ernstige tekortkomingen van PreZero in het nakomen van de overeenkomst.
 2. Indien artikel 21.1 in rechte wordt vernietigd, of onredelijk bezwarend wordt geacht ten aanzien van Consument, zal enige aansprakelijkheid van PreZero zijn beperkt tot maximaal het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering van PreZero dekking biedt, althans tot maximaal een bedrag van €500.000,- euro.
 3. Tenzij er sprake is van ernstige tekortkoming in het nakomen van de overeenkomst door PreZero,  is PreZero niet aansprakelijk voor enige schade:
  1. veroorzaakt doordat de afvalstoffen, die in de container van PreZero worden gedeponeerd, niet voldoen aan de opgave of omschrijving van de afvalstoffen als bedoeld in artikel 25. Hieronder wordt mede, maar niet uitsluitend begrepen schade veroorzaakt doordat de bewerkings- of verwerkingsinrichting de afvalstoffen weigert omdat deze niet conform de opgave of omschrijving zijn. Eventuele acceptatie doet niet af aan het bepaalde in artikel 22.
  2. aan kabels, leidingen, buizen en dergelijke schade aan infrastructuur en onroerende zaken die door Consument ten onrechte niet aan PreZero zijn gemeld, althans dergelijke zaken die op de onjuiste locatie zijn gemeld. Het voorgaande geldt tevens indien Consument nalaat een Klic-melding te doen bij het Kadaster (zie www.kadaster.nl). Consument is aansprakelijk voor deze schade. Indien PreZero hiervoor door een derde wordt aangesproken, zal Consument PreZero hiervoor volledig vrijwaren en schadeloos stellen.
  3. bestaande uit verlies aan omzet of goodwill, verminderde opbrengst, gederfde winst, of voor andere gevolgschade.
  4. aan het straatwerk, de begroeiing, overige ondergrond, omheining, bomen van  Consument, en aan overige opstal. De kans op schade bij plaatsing van een (afval)container (op eigen terrein) is namelijk altijd aanwezig vanwege het gewicht en de omvang van containers en vrachtwagens. De plaatsing van een (afval)container is derhalve op eigen risico van Consument.
 4. Schademeldingen die door Consument niet binnen 3 maanden na het ophalen van de container gemeld worden, of indien de opdracht een andersoortige levering betreft 3 maanden na het ontstaan van de schade, aan PreZero gemeld worden, kunnen niet door PreZero in behandeling worden genomen.

ARTIKEL 22 – Aansprakelijkheid Consument

 1. De Consument is aansprakelijk voor door de consument toegebrachte schade aan het personeel, de hulppersonen en/of de eigendommen van PreZero.. Het voorgaande geldt tevens voor schade die is ontstaan doordat Consument onjuiste aanwijzingen aan (het personeel of de hulppersonen van) PreZero heeft gegeven en voor schade die is ontstaan doordat Consument aanwijzingen van (het personeel of de hulppersonen van) PreZero heeft genegeerd.
 2. Consument is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die het gevolg is van het niet voldoen van de afvalstoffen aan de opgave of omschrijving als bedoeld in artikel 25. Consument dient zelf toezicht te houden op de container(s) van PreZero en is aansprakelijk voor afvalstoffen die door (daartoe onbevoegde) derden in de afvalcontainer worden gedeponeerd.
 3. Schade toegebracht aan of verlies van eigendommen van PreZero die in het kader van de overeenkomst aan Consument zijn geleverd dient terstond aan PreZero te worden gemeld. Hieronder wordt mede verstaan: schade wegens brand, diefstal en besmeuring. Indien komt vast te staan dat deze schade op enigerlei wijze aan Consument kan worden toegerekend, dan zal PreZero de kosten van reparatie of vervangen daarvan afzonderlijk bij Consument in rekening brengen.

ARTIKEL 23 – Overmacht

 1. PreZero is gerechtigd om haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten in geval van overmacht. Indien de periode waarin PreZero door overmacht niet in staat is om haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen langer duurt dan dertig dagen, dan hebben zowel PreZero als Consument het recht om de overeenkomst te ontbinden door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, zonder tot enige schadevergoeding verplicht of gerechtigd te zijn. Als de Consument dit recht uitoefent dan is hij gehouden om voor eigen rekening en risico de afvalstoffen terug te nemen indien de overeenkomst dienstverlening betreft.
 2. Onder overmacht wordt tevens verstaan:
  1. stremmingen van vervoer en andere transportstoringen, voor zover PreZero redelijkerwijs niet op een andere wijze aan haar leverings- of ophaalverplichting kan voldoen; of
  2. geweigerde of vertraagde acceptatie van de afvalstoffen door de afvalverwerkingsinrichting, voor zover deze vertraging of niet-acceptatie aan Consument kan worden toegerekend.
 3. Indien PreZero bij het intreden van de overmachtsituatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst heeft voldaan, of als PreZero door de overmachtsituatie slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen zal kunnen voldoen, dan is zij gerechtigd dit naar rato van het geleverde aan Consument in rekening te brengen.

ARTIKEL 24 – Containers

 1. Indien één of meer vergunningen zijn vereist voor het plaatsen van een (afval)container, dan is Consument verantwoordelijk voor het aanvragen daarvan (bij de gemeente). Indien de (afval)container op last van de overheid verplaatst of verwijderd dient te worden, doordat Consument over geen of een niet-toereikende vergunning beschikt, dan komen alle hiermee verband houdende kosten voor rekening van Consument. De (afval)container mag enkel door of in opdracht van PreZero verplaats worden. Consument is verplicht om te zorgen voor voldoende verlichting en bebakening van de containers, is verplicht tot het treffen van de vereiste verkeersmaatregelen, en is verplicht alle regels en wetgeving na te leven die door enige autoriteit zijn voorgeschreven.
 2. Consument dient alle door PreZero gegeven instructies en aanwijzingen voor het plaatsen en ophalen van de (afval)container op te volgen. Consument dient daaraan volledige medewerking te verlenen. Indien door het niet opvolgen van door PreZero gegeven instructies en aanwijzingen de (afval)container niet geplaatst of opgehaald kan worden, dan komen alle hiermee verband houdende kosten voor rekening van Consument.
 3. De (afval)container mag maximaal 20 cm boven de rand van de container worden beladen en wel zo dat de vracht voldoende klem zit en daardoor veilig in de container blijft liggen tijdens het transport. Indien de container te hoog is beladen, dan kan deze niet worden opgehaald. Alle hiermee verband houdende kosten komen voor rekening van Consument.
 4. Onder de in artikel 8.5 van deze algemene voorwaarden genoemde kosten van terugzending van het product worden mede verstaan de kosten, verband houdend met het ophalen van de afvalcontainer. Deze kosten bedragen €50,00 inclusief BTW.
 5. De kleur en bestickering van de (afval)container kan afwijken van de getoonde productafbeeldingen op de website. De geleverde (afval)container voldoet in ieder geval aan de specificaties zoals op de website getoond.

ARTIKEL 25 – Afvalstoffen

 1. PreZero levert uitsluitend (afval)containers voor de volgende typen afvalstoffen:
  1. Bouw- en sloopafval: (door elkaar gemengd)grofvuil, puin, beton, stenen, gips, hout, metalen, papier/karton, plastics, kunststoffen en huisraad;
  2. Grofvuil: (door elkaar gemengd) grofvuil, puin, beton, stenen, gips, hout, metalen, papier/karton, plastics, kunststoffen en huisraad;
  3. Schoon puin: (door elkaar gemengd) betonpuin, metselpuin, bestratingspuin met maximaal 10% zand , uitgehard restbeton en metselspecie, wandtegels, vloertegels, stenen, straatklinkers, grindtegels, betontegels, dakpannen en gewapend beton(met ijzer);
  4. Houtafval: (door elkaar gemengd) geperst hout, hardhout, zachtboard, vezelplaat, spaanplaat, multiplex, chipwood, mdf, geplastificeerde houtsoorten, geverfd hout- en plaatmateriaal, deuren en kozijnen zonder glas en aluminium. Het hout mag spijkers en schroeven bevatten. Beslag en bouten dikker dan 10mm dienen worden te verwijderd;
  5. Groen en tuinafval: (door elkaar gemengd) takken, snoeiafval, tuinafval, struiken, groenafval, gras, riet, maaisel, bamboe, bladeren, graszoden met maximaal 5 cm grond en maximaal 25% van de totale inhoud van de (afval)container;
  6. Grond: (door elkaar gemengd) zand, aarde, grond, klei, kort gemaaide graszoden. Alles zonder vervuiling.
  7. Dakafval: (door elkaar gemengd) dakgrind, dakleer, teerhoudend en bitumeus aanklevend materiaal (isolatie), 10% hout en overig sloopafval.
 2. Consument deponeert geen afvalproducten in de (afval)container die niet op bovenstaande lijst vermeld staan. Het is de verantwoordelijkheid van de consument om bij twijfel, of als een afvalproduct niet op bovenstaande lijst vermeld staat, zal Consument eerst contact met PreZero opnemen, voordat hij de afvalproducten in de (afval)container deponeert. (De klantenservice van) PreZero zal het afvalproduct beoordelen en toestemming geven of weigeren het afvalproduct in de (afval)container te deponeren. Het aanbieden van asbest, asbest gelijkend materiaal, gevaarlijk afval en golfplaten is nooit toegestaan.

ARTIKEL 26 –  Levering in Nederland m.uv. de waddeneilanden

 1. PreZero levert diensten of producten in Nederland m.u.v. de Waddeneilanden. PreZero doet daarom uitdrukkelijk geen aanbod tot levering van producten of diensten buiten Nederland en de Waddeneilanden. Indien abusievelijk toch een bestelling strekkende tot levering van producten en/of diensten buiten Nederland of op de Waddeneilanden door Consument kan worden geplaatst, dan komt geen Overeenkomst tot stand. Eventuele betalingen gedaan door de Consument in voornoemd geval, zullen door PreZero zo spoedig mogelijk na ontdekking daarvan worden teruggestort op de rekening van de Consument.

ARTIKEL 27 - Wijziging van de algemene voorwaarden

 1. Wijzigingen in deze algemene en aanvullende  voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op de website van PreZero zijn gepubliceerd, met dien verstande dat bij wijziging van de voorwaarden tijdens de looptijd van een overeenkomst, voor Consument de meest gunstige algemene en aanvullende voorwaarden zullen prevaleren.

ARTIKEL 28 - Slotbepalingen

 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van de Overeenkomst zullen worden berecht door de daartoe bevoegde rechtbank in Nederland.
 2. Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig blijken, worden vernietigd, onredelijk bezwarend zijn ten aanzien van Consument, of anderszins onverbindend zijn, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. De bepaling(en) die onverbindend blijkt/blijken zullen dan worden vervangen door (een) bepaling(en) die het doel en de strekking van de onverbindende bepaling(en) zoveel mogelijk benadert.

Bijlage: modelformulier voor herroeping

Indien u de overeenkomst met PreZero op grond van artikel 6:230o Burgerlijk Wetboek (koop op afstand) wenst te herroepen, dan dient u dit kenbaar te maken aan PreZero door een e-mail met uw naam en ordernummer – of de combinatie postcode, huisnummer en orderdatum – te sturen naar info@hornbach-container.nl. Voor de volledigheid kunt u hiervoor onderstaand modelformulier gebruiken.

 

Modelformulier voor ontbinding / herroeping

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt ontbinden / herroepen.

 

Aan PreZero t.b.v. hornbach-container.nl

Hierbij deel ik u mee dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de levering van de volgende dienst herroep.

Ordernummer:

Besteldatum:

Uw naam:

Uw postcode + huisnummer:

 

 

 

 

PreZero Copyright PreZero Nederland Holding B.V., Meester E.N. van Kleffenstraat 10, 6842 CV Arnhem
;